Skip to content
Kezdőlap » Cookie tájékoztató

Cookie tájékoztató

A jelen tájékoztató Favorit Lakópark Kft., mint Adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett,  www.keramilakopark.hu weboldalon használt „cookie”-kal összefüggésben végzett adatkezelésre vonatkozik és az érintettek (tehát pl. Ön, mint weboldalunkat felkereső magánszemély) tájékoztatására szolgál, tovább információkat tartalmaz a weboldal meglátogatásakor rögzített IP címekkel kapcsolatban is.

Az Adatkezelő célja a pontos és a jogszabályoknak teljeskörűen megfelelő tájékoztatás nyújtása arról, hogy miért és hogyan kezeli azon magánszemélyek személyes adatait, akik a honlapra látogatnak.

A jelen tájékoztató elkészítése az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt:

– Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (“GDPR”);

–  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (“Infotv.”);

–  Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény.

IP címek rögzítése

Az IP („Internet Protocol”) cím egy egyedi számsort jelent, mellyel minden, az internethez csatlakozó eszköz rendelkezik. Az IP cím azonosítja az Ön böngészésre használt eszközét, és lehetővé teszi, hogy az más eszközökkel kommunikáljon, így az IP cím is személyes adatnak minősül.

Az Adatkezelő weboldalán alkalmazott egyes „cookie”-k – amennyiben Ön azokat a „cookie” beállítások keretében engedélyezte – rögzítik azon eszköz IP címét, amelyről Ön meglátogatta a weboldalt, mert ez nélkülözhetetlen a működésükhöz.

Az Adatkezelő a weboldalon gyűjtött IP címek alapján ugyanakkor nem képes az Ön azonosítására, az IP címekről nyilvántartással nem rendelkezik és célzottan sem tud egyes IP címekre rákeresni. Ebből következően az Adatkezelő részéről az IP cím által Ön nem válik azonosíthatóvá.

Adatkezelés a „cookie”-kal kapcsolatban A „cookie” fogalma

A „cookie” (magyarul „süti”) egy kisméretű szöveges fájl, amelyet az Ön által meglátogatott weboldal tárol az Ön számítógépén, vagy egyéb, az internet böngészésére használt eszközén.

Az Ön eszköze a „cookie”-t meghatározott időtartamon keresztül tárolja. Ez lehetővé teszi, hogy a felkeresett weboldal „megjegyezzen” bizonyos adatokat és beállításokat (pl. nyelv, betűméret és más megjelenítési beállítások) egy meghatározott időtartamra.

Az alkalmazott „cookie”-k típusai

A weblapon alkalmazott „cookie”-k a következő kategóriákba sorolhatók:

– A weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges „cookie”-k:

A weboldal technikai működéséhez (pl. a grafikai tartalmak hibátlan megjelenítéséhez) feltétlenül szükségesek, ezért kikapcsolásukra nincs lehetőség, ugyanakkor semmilyen, személyes adatnak minősülő információt nem gyűjtenek.

– Teljesítmény-„cookie”-k.:

A weboldal látogatottságának, valamint a felhasználók weboldalon kifejtett aktivitásának mérésére szolgálnak, annak érdekében, hogy a weboldal hatékonyságát folyamatosan fejleszthessük.

A „cookie”-kal kapcsolatos adatkezelés jogalapja

A weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges „cookie”-k kivételével (amelyek nem gyűjtenek személyes adatnak minősülő információkat) a „cookie”-k alkalmazása az ön kifejezett és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulásán alapul, ez képezi a kapcsolódó adatkezelés jogalapját. A „cookie”-k alkalmazására kizárólag akkor kerül sor, ha ön az erre szolgáló felületen azok használatát kifejezetten engedélyezi. A beállítások módosítására – és e körben a hozzájárulás visszavonására – bármikor lehetősége van.

A „cookie”-k kezelése a böngészőben

A weboldal „cookie” beállításain túl a legtöbb böngésző is lehetőséget biztosít egy adott webhelyről származó „cookie”-k megtekintésére, kezelésére, törlésére és letiltására. Ne feledje, ha törli az összes „cookie”-t, akkor a bennük tárolt beállítások is elvesznek, beleértve a „cookie”-k fogadásának letiltását, mivel ez a funkció is megköveteli a „cookie”-k elhelyezését az eszközön. Az alábbiakban útmutatást talál arról, hogy a legelterjedtebb böngészőkben hogyan szabályozhatja a „cookie”-k használatát.

Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, valamint további böngészőkről és eszköztípusokról bővebb a http://www.aboutcookies.org/ vagy http://www.cookiecentral.com/faq/ weboldalon olvashat.

Adobe: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html;

Az alkalmazott „cookie”-k részletes felsorolása

Az alábbi táblázatból megtudhatja, hogy pontosan milyen „cookie”-kat használunk a weboldalon és melyek ezek főbb jellemzői.

AdatkategóriaAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartamaKöteles az érintett az adatszolgáltatásra?
PHP Session azonosítóA honlap megfelelő működésének biztosításajogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja)30 percNem, a “cookie”-k kezelése kikapcsolható, azonban a megfelelő honlap működés ennek hiányában nem garantálható.

Érintetti jogok

A hatályos jogszabályok alapján, a „cookie”-kal kapcsolatos adatkezelés sajátosságait és jogalapját figyelembe véve Önt az alábbiakban részletezett jogok illetik meg személyes adatai kezelése kapcsán.

– Ön jogosult kérni az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, illetve kérheti az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá rendelkezésre bocsátásukat géppel olvasható formátumban, amennyiben az nem ütközik e jogok gyakorlásának jogszabály szerint megállapított korlátaiba.

– Önt bármikor megilleti a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt részletezett jogok gyakorolhatóságát befolyásolhatják a „cookie”-k kapcsán érvényesülő adatkezelés technikai sajátosságai.

I. A hozzáféréshez való jog

Ön jogosult bármikor felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akiknek az adatait átadták, vagy át fogják adni, a forrást, ahonnan az Ön adatait az Adatkezelő megkapta, az adatok megőrzési időtartamát, az adatkezeléssel kapcsolatos jogait, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való adattovábbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra

vonatkozó információkat.

A hozzáférés kapcsán Ön arra is jogosult, hogy a kezelt adatainak másolatát kérje. Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – az Ön ellenkező kérésének hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (email, illetve pdf fájl formájában) bocsátja az Ön rendelkezésére. Amennyiben az Ön hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, az Adatkezelő jogosult az Ön kérelmének teljesítését a szükséges és arányos mértékben megtagadni.

FAVORIT LAKÓPARK KFT: 2023.05.31.

3/5

II. A helyesbítéshez való jog

Az Önre vonatkozó személyes adatait kérésére helyesbítjük vagy kiegészítjük (pl. adatváltozás esetén), ha ez az adatkezelés technikai sajátosságait figyelembe véve lehetséges. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, akkor a pontosított adat megfelelő módon elsősorban okirattal való bizonyítására van lehetősége.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat más személlyel közöltük, az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatjuk a címzetteket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést.

III. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben Ön valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő azt indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

– az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból,

amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;

olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy

jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés valamely jogi kötelezettségnek történő megfelelés céljából szükséges.

IV. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

– amennyiben Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

– amennyiben az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– amennyiben az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, Ön azonban igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– amennyiben Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az ön jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás

kivételével az Adatkezelő nem kezeli. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen címzetteket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést.

FAVORIT LAKÓPARK KFT: 2023.05.31. 4/5

V. Adathordozhatósághoz való jog

Azon „cookie”-k vonatkozásában, amelyekkel kapcsolatban az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön jogosult arra, hogy Önről kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

VI. Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai Adatkezelő általi kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani az alábbi elérhetőségeken:

Honlap: Cím: Postacím: Telefon:

http://naih.hu/

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 1363 Budapest Pf.9.

+ 36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Önnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Ön – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. A törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Ön továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Ön szokásos tartózkodási helye azEurópai Unió más tagállamában van.

Összehasonlítás