Skip to content
Kezdőlap » Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendeletnek (a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően történik.

A tájékoztató célja, hogy a Favorit Lakópark Kft. a lakóingatlanok értékesítése során tájékoztatást nyújtson a szerződő fél érintettnek személyes adatai kezeléséről. 

A tájékoztató időbeli hatálya annak visszavonásáig tart. A Favorit Lakópark Kft. fenntartja a jogot jelen tájékoztató módosítására. 

1. ADATKEZELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI 

Az adatkezelő neve: Favorit Lakópark Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Társaság”) 

Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1., info@keramialakopark.hu

2. A JELEN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZERINTI ADATKEZELÉS JELLEMZŐIT A KÖVETKEZŐ TÁBLÁZAT FOGLALJA ÖSSZE

2.1. KAPCSOLATTARTÁS 

A Társaság az ingatlanok értékesítése során az alábbi elérhetőségeken keresztül tartja a kapcsolatot a (potenciális) vevőkkel.

ADATKEZELÉS CÉLJA ADATKEZELÉS JOGALAPJA KEZELT ADATOK KÖRE ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 
Kapcsolattartás az ingatlant vásárló személlyel, és/vagy a(z) (elő)szerződésben megjelölt kapcsolattartóval. Szerződés megkötése és teljesítése, a GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pontja alapján – Név, – Telefonszám, – Email cím  Az utolsó ingatlanegység tulajdonjogának bejegyzéséig. 

2.2. PANASZÜGYEK A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉT KÖVETŐEN 

A szerződés teljesítését követően felmerülő panaszügyek (szavatosság, tisztázandó ügyek utólagos rendezése) kivizsgálása során a bejelentő személyének azonosítása és a bejelentés jogszerűsége tisztázása érdekében használja fel a rendelkezésre álló adatokat a Társaság.

ADATKEZELÉS CÉLJA ADATKEZELÉS JOGALAPJA KEZELT ADATOK KÖRE ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 
Az ingatlanegység birtokbaadását követően tisztázandó kérdések merülhetnek fel, ehhez szükséges az igény bejelentőjét azonosítani. Jogos érdek, a GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pontja alapján – Név, – Telefonszám, – Email cím  20 év, ami meghosszabbodik további 10 évvel, amennyiben szavatossági ügy merül fel. 

2.3. PÉNZMOSÁS MEGELŐZÉSE 

A Pmt. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése céljából ügyfélátvilágítási kötelezettséget ró a Társaságra, az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenysége kapcsán.

ADATKEZELÉS CÉLJA ADATKEZELÉS JOGALAPJA KEZELT ADATOK KÖRE ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 
A Pmt. által előírt ügyfélátvilágítási kötelezettség teljesítése. Jogi kötelezettség teljesítése, a GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, amit a Pmt. 7. § (2) bekezdése ír elő. – családi és utónév; – születési családi és utónév; – állampolgárság; – születési hely, idő; – anyja születési neve; – lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely; – az azonosító okmány típusa és száma; okmánymásolat (kivéve a lakcímkártya személyi azonosítót tartalmazó oldala). – Külföldi állampolgár esetén: útlevél, tartózkodási és/vagy letelepedési engedély, magyarországi lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány  Az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc év, a Pmt. 56. § (2) bekezdése alapján. 
A Pmt. előírásai szerint a (kiemelt) közszereplők (és közeli hozzátartozóik) nyilatkoztatása vagyonuk forrásáról. Jogi kötelezettség teljesítése, a GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, amit a Pmt. 9/A. § ír elő. – kiemelt közszereplőnek minősül-e, ha igen, mi alapján – pénzeszközök és a vagyon forrása  Az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc év, a Pmt. 56. § (2) bekezdése alapján. 
Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országból származó személyek nyilatkoztatása vagyonuk forrásáról. Jogi kötelezettség teljesítése, a GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, amit a Pmt. 16/A. § ír elő. – pénzeszközök és a vagyon forrása  Az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc év, a Pmt. 56. § (2) bekezdése alapján. 

3. AZ ADATKEZELŐ

Adatkezelő neve: Favorit Lakópark Kft. (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.; Cg. 20-09-064599)

4. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI 

Címzettnek tekinthető az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

4.1. ADATFELDOLGOZÓ 

Társaságunk a 2. pontban említett adatkezelései kapcsán adatfeldolgozókat veszi igénybe az alábbiak szerint:

Adatfeldolgozó neve Székhely Adatfeldolgozói feladat leírása
ZÁÉV Zrt. 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1. szerverszolgáltatási feladatok 

A fentieken túl további címzettek körében előfordulhat, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik Társaságunkat. Társaságunk e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.

5. ADATBIZTONSÁG 

Társaságunk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az adatfeldolgozó által biztosított szervereken találhatók meg. Társaságunk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

– Az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 

– hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 

– változatlansága igazolható (adatintegritás); 

– a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az általános adatvédelmi rendelet szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Társaságunk és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében Társaságunk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén – incidenskezelési szabályzatunk szerint – haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében. 

6. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI 

Az érintett – a GDPR. 12-21. cikkei szerint – kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, kezelésének korlátozását vagy törlését, hozzájárulás visszavonását, illetve tiltakozhat az adatai kezelése ellen. 

Az érintett a GDPR-ban meghatározott jogai megsértése esetén panasszal fordulhat az adatkezelőhöz a 3. pontban meghatározott elérhetőségeken. 

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében a hozzájárulás minden esetben önkéntes és – az adatkezelés időtartama alatt – bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonásának szándékát a 3. pontban megjelölt elérhetőségek bármelyikén jelezheti a Társaság számára. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. 

A Társaság az általános adatvédelmi rendelet 12. cikk (3) bekezdésével összhangban, az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb az annak beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a beérkezett kérelmek számát, ez a határidőt további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a választ lehetőség szerint szintén elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt – a kérelmében kifejezetten megjelölt – más formában kéri. 

6.1. HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG 

Az érintett jogosult arra, hogy a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül a Társaságtól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy a Társaság: 

− Milyen személyes adatait; milyen jogalapon; milyen adatkezelési célból, illetve mennyi ideig kezeli; 

− kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; milyen forrásból származnak a személyes adatai; 

− alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, és ha igen, jogosult megismerni annak logikáját, ideértve a profilalkotást is. 

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően a GDPR 12. cikk (5) bekezdésével összhangban, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Társaság köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött. 

6.2. HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG 

Az érintett személy a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy a Társaság módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát, amennyiben hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Társasághoz, akkor a Társaság is elektronikus úton küldi meg válaszlevelét. is. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben. 

6.3. ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ (ZÁROLÁSHOZ) VALÓ JOG 

Az érintett személy a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Társaság korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben: 

− Vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Társaság arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát); 

− az adatkezelést jogellenesnek véli, azonban az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

− az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

− az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben). 

6.4. ADATHORDOZHATÓSÁG 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és az Ön által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelőt, ha: 

– Az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és 

– az adatkezelés automatizált módon történik. 

6.5. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG („ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG”) 

Az érintett a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Társaságtól személyes adatai törlését. 

A Társaság köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha – többek között – az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

– A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

– Ön visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

– az adatkezelés jogalapja jogos érdek, közérdek vagy közhatalmi jogosítvány, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy 

– ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

6.6. TILTAKOZÁS AZ ADATKEZELÉS ELLEN 

Önt megilleti, hogy a jogos érdeken alapú adatkezelés ellen (ami jelen esetben a sütikkel kapcsolatos adatkezeléshez kapcsolódik) tiltakozzon a 3. pontban megjelölt elérhetőségen keresztül.

6.7. HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁHOZ VALÓ JOG 

Az érintett a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül írásban, az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez való hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása esetén a Társaság visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad. 

7. JORVOSLATHOZ VALÓ JOG 

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Társaság a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi szabályokat, akkor panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni. 

Az adatkezelővel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése miatt. Az érintett a pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Amennyiben azérintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.

Összehasonlítás